Akasya Koleji
Akasya Koleji

İlköğretim 5 – 8 Sınıflar

GERİ DÖN

Türkçe

Türkçe dersi, anlatma,okuma, yazma, dinleme, konuşma temeline dayanır. Bu nedenle her ders Türkçe dersinin kapsamına girer. Çocuklarımızın bütün derslerde başarı gösterebilmeleri, iyi bir dil eğitimi almalarına bağlıdır.
Dil, düşünme ve iletişim aracıdır. Başka bir deyişle insanın var olduğu dünyayı anlama, anlatma aracıdır. Dilin zenginleşmesi, bireyin duygu ve düşünce yönünden zenginleşmesidir.
Anadili öğretimi, özellikle ilköğretimde bütün derslerin temelidir. Bu bağlamda Türkçe dersi bir araç olarak öğretimin temelini oluşturmaktadır.

 

AKASYA KOLEJİNDE TÜRKÇE DERSİNDE;
 

Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,

Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma ve beceri alışkanlığı kazandırmak,

Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, günlük hayatta geçerli yazışmaları yapmalarını sağlamak,

Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönlendirmek.
Okuma, dinleme alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesinde yardımcı olmak,

#Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,

# Ulusal duygu ve coşkuları güçlendirme çalışmaları yapmak,

# Sözlü ve yazılı Türk ve Dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı, insanı sevdirmek,

#Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak, amaçlanır.


 

AKASYA KOLEJİNDE LİSE SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 

Ortaöğretime geçiş içinde yer alan sınavlara yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan Akasya Koleji, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflerinin en başında tutar. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir. 6. sınıftan itibaren bu sınavlara yönelik yoğun çalışmalarına başlar.

Bu bağlamda Akasya Kolejinde  Türkçe derslerinde ;

#  İşlenen her konudan sonra yaprak test çözümleri gerçekleştirilmektedir.

#  Gerçek sınav ortamı yaratılarak, deneme sınavları uygulanmakta ve rehberlik biriminin yardımıyla analizleri yapılmaktadır.

#  İşlenen konularla yaşam arasında  bağlantı kurmak adına gezi, gözlem, görüşme, sergi gibi aktivitelerden yararlanılır.

#  Öğrencilerin bilgilerini sınayacakları bilgi yarışmaları ve münazaralar düzenlenir.

Matematik

MATEMATİK  EĞİTİMİNİN  AMACI ve HEDEFİ:

Matematik, yaşadığımız ortamı, çevreyi, doğayı, yer küremizi ve evreni anlamamıza, onun üzerinde kontrol gücü kazanmamıza yardımcı bir bilim dalıdır yani çarşı pazarda kullandığımız basit aritmetikten ibaret değildir. Ancak aritmetik de matematiğin o muhteşem dünyasına girebilmek için sağlam atmamız gereken ilk adımdır. İşte, bu bilinçle öğrencilerimize matematiğin gerçek anlam ve gerekliliğini anlatabilmek için, önce sağlam aritmetik bilgisiyle başlayıp, yavaş yavaş derinlemesine öğrenilen matematiğin, çevremizle ilgisini keşfettirerek hak ettiği anlam ve önemi kazandırmaya çalışıyoruz. 
 

 Matematiğin, öğretmenlerin kendi aralarında konuştukları bir takım anlaşılmaz teorik bilgilerden ibaret olmadığını, en temel amaçlarından biri olan problem çözme yetenek ve alışkanlığı geliştirmek olduğunun altını çizerek, bugün her hangi bir matematik problemini çözmek için geliştirilen teknik ve stratejilerin; yarın, günlük hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için farkında bile olmadan kullanılacak teknik ve stratejiler olabileceğine dikkat çekiyoruz.

 

Sonuçta sağlam bir matematik eğitimi almış insanların daha kolay, çabuk ve doğru karar verebilen, neden sonuç ilişkilerini iyi kurabilen, analiz yapabilen, analitik düşünebilen, sorgulayabilen insanlar olduğunu, bilim ve teknolojinin bu özelliklere sahip insanlar tarafından geliştirildiğini biliyoruz. Bu nedenlerle,hedefimiz yukarıda saydığımız özelliklere sahip bireyler yetiştirerek,ülkemizin gelişmiş, teknolojiyi üreten ve en üst düzeyde kullanan bir toplum olmasına katkı sağlamaktır.Bunun ancak çok iyi bir matematik eğitimi ile mümkün olacağı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

DERSİN İŞLENİŞİ: 

Derslerimizi işlerken eskiden çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi konunun başlığı yazılıp ana hatları anlatılıp ‘bunlar ezberlenecek’  demiyoruz. O konuya neden gerek duyulduğunu; tarihsel gelişiminden bahsedip bu güne kadar getirerek matematikteki bütünlüğü hissettirmeye çalışıyoruz.

Daha sonra o konuyla ilgili sorular sorup meraklarını uyandırıp tartışarak adım adım konuya giriş yapıyor, çıkarılması gereken kural ve yapıları ispatlarıyla veriyoruz. En sonunda da konuyla ilgili bol ve değişik sorular çözüp dersi pekiştiriyoruz.Soru çözümleri içinde özellikle ulusal sınavlarda çıkmış sorulara  yer veriyoruz. Ödev olarak da gerek ders kitapları gerekse seçmiş olduğumu yardımcı kaynaklar ve yaprak testler kullanılıyor ve yapılıp yapılmadığı sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Ödevlerde çözülemeyen sorular sınıfta mutlaka  cevaplandırılıyor.

 

AKTİVİTELER:

    Müze ve sergi gezileri, matematiğin günlük hayattaki kullanımına yönelik uygulamaları örnekleyen ‘Pratik Matematik’  çalışması, ‘Dünya Pi Günü ‘ kutlaması, Miniatürk Gezisi, sınıflar arası  bilgi yarışması yapıyoruz.

Fen ve Teknoloji

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNİN  AMACI ve HEDEFİ:

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal,bilimsel  ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Küreselleşmeden uluslararası ekonomik rekabete kadar çok hızla ilerleyen bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Fen ve teknoloji okur yazarı olan bir kişi, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, ilke ,yasa ve kuramlarını anlar, problemleri çözerken bilimsel becerilerini kullanır.

Bu amaçla bizler de derslerimizde bu süreçleri çok iyi algılayacak uygulayacak bireyler ve hatta bu süreçlerin gelişimine katkıda bulunacak bilimsel çalışma yapacak insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 

AKTİVİTELER:  Şişli Bilim Merkezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genetik ve Onkoloji Laboratuarına, sergi ve müzelere geziler ve sınıflar arası  bilgi yarışması  yapıyoruz

DERSİN İŞLENİŞİ:

Eski ders işlenişinden uzaklaşıp yapılandırıcı yaklaşımı uygulamamızla beraber daha kalıcı bir sisteme geçmiş olduk.

Fen ve teknoloji dersinde fizik, kimya ve biyolojiden oluştuğu için tüm anlatım tekniklerini kullanmaktayız. Biyoloji bilgi ağırlıklı olduğundan  soru-cevap, poster, laboratuarda gerçekleştirilen deneyler ve resim ağırlıklı slaytlarla bilgiyi daha kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.

Dersimizin fizik ve kimya bölümünde yapılan deneylerde çocuklarda merak uyandırarak bilgileri daha zevkle öğrenmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra değişik test kaynaklarından bilimsel içerikli yayınlardan yararlanarak hem genel kültürlerinin gelişmesine hem de öğrencilerimizde merak ve heyecan uyandırarak kendilerinin de bu tür çalışmalar yapmaları için cesaretlendiriyoruz.

Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1. Ailesine, milletine, vatanına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan araştırıcı, özverili, erdemli, girişimci iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişiler. 
2. Türk milletinin zeka ve kabiliyetini, çalışkanlığını, ilim ve sanatseverliğini, estetik zevkini, insanlık duygusunun yüceliğini benimseyerek bu üstün özellikleri davranış galine getirirler.
3. Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutarak milleti ve yurdu için canla başla hizmet etmeyi ilke ve alışkanlık haline getirirler.
4. Türk inkılabının anlamını, ayrı ayrı yönlerden önemini, Türkiye’nin refah ve mutluluğa yaptığı ve ülkenin geleceğine yapacağı etkiyi kavrar. Türk inkılabına bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır fedakar birer Türk evladı olarak yetişirler. 
5. Bu günü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal, ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle kıyaslamaya yaparak düşünme, araştırma ve akıl yürütme yeteneğini geliştirirler. 
 

6. Her yerde görev ve sorumluluk alabilecek duruma gelir, aile bütünlüğüne bağlılık kazanır, ailenin refah ve mutluluğu için sorumluluk ve görev duygularını geliştirirler. 
7. Kanun kavramını benimser; konulara ve devlet otoritesine uyma duygusu ve alışkanlığı kazanır.
8. Çevresindeki eski yeni sanat ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi milli değerlerimizi tanır ve onları korumak gerektiğini öğrenirler.

 

AKASYA KOLEJİNDE LİSE SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 

# Sosyal Bilgiler dersinde öncelikle öğrencilerin  konuyu çok iyi kavramalarını sağlamak .

# Konu bitiminden sonra yaprak testler uygulayarak öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlamak.                                                                                                                                                

#Farklı kaynaklardan yaptırılan etkinliklerle öğrenme ortamını zenginleştirmek    

#  Yapılan denemelerle öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek.                                              

#  İşlenen konuları güncel hayatla bağdaştırarak sınıf dışında da öğrenme ortamını devam ettirmek,bu anlamda çeşitli geziler düzenlemek yapılan çalışmalar arasındadır.