Akasya Koleji
Akasya Koleji

Lise

GERİ DÖN

Matematik

DERSİN AMACI:

Matematik, yaşadığımız ortamı, çevreyi, doğayı, yer küremizi ve evreni anlamamıza, onun üzerinde kontrol gücü kazanmamıza yardımcı bir bilim dalıdır yani çarşı pazarda kullandığımız basit aritmetikten ibaret değildir. Ancak aritmetik de matematiğin o muhteşem dünyasına girebilmek için sağlam atmamız gereken ilk adımdır. İşte, bu bilinçle öğrencilerimize matematiğin gerçek anlam ve gerekliliğini anlatabilmek için, önce sağlam aritmetik bilgisiyle başlayıp, yavaş yavaş derinlemesine öğrenilen matematiğin, çevremizle ilgisini keşfettirerek hak ettiği anlam ve önemi kazandırmaya çalışıyoruz.

Matematiğin, öğretmenlerin kendi aralarında konuştukları bir takım anlaşılmaz teorik bilgilerden ibaret olmadığını, en temel amaçlarından biri olan problem çözme yetenek ve alışkanlığı geliştirmek olduğunun altını çizerek, bugün her hangi bir matematik problemini çözmek için geliştirilen teknik ve stratejilerin; yarın, günlük hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için farkında bile olmadan kullanılacak teknik ve stratejiler olabileceğine dikkat çekiyoruz. Sonuçta sağlam bir matematik eğitimi almış insanların daha kolay, çabuk ve doğru karar verebilen, neden sonuç ilişkilerini iyi kurabilen, analiz yapabilen, analitik düşünebilen, sorgulayabilen insanlar olduğunu, bilim ve teknolojinin bu özelliklere sahip insanlar tarafından geliştirildiğini biliyoruz.

Bu nedenlerle,hedefimiz yukarıda saydığımız özelliklere sahip bireyler yetiştirerek,ülkemizin gelişmiş, teknolojiyi üreten ve en üst düzeyde kullanan bir toplum olmasına katkı sağlamaktır.Bunun ancak çok iyi bir matematik eğitimi ile mümkün olacağı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DERSİN İŞLENİŞİ:

Derslerimizi işlerken eskiden çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi konunun başlığı yazılıp ana hatları anlatılıp ‘bunlar ezberlenecek’ demiyoruz. O konuya neden gerek duyulduğunu; tarihsel gelişiminden bahsedip bu güne kadar getirerek matematikteki bütünlüğü hissettirmeye çalışıyoruz.
Daha sonra o konuyla ilgili sorular sorup meraklarını uyandırıp tartışarak adım adım konuya giriş yapıyor, çıkarılması gereken kural ve yapıları ispatlarıyla veriyoruz. En sonunda da konuyla ilgili bol ve değişik sorular çözüp dersi pekiştiriyoruz.Soru çözümleri içinde özellikle ulusal sınavlarda çıkmış sorulara yer veriyoruz. Ödev olarak da gerek ders kitapları gerekse seçmiş olduğumu yardımcı kaynaklar ve yaprak testler kullanılıyor ve yapılıp yapılmadığı sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Ödevlerde çözülemeyen sorular sınıfta mutlaka cevaplandırılıyor.

AKTİVİTELER:
Müze ve sergi gezileri yapıyoruz.

PROJELER:
Mayıs ayında okulumuzda yapılan Bilim Şenliği’ne projeler hazırlıyoruz.

 

Kimya

KİMYA  EĞİTİMİNİN  AMACI ve HEDEFİ:


Kimya maddenin yapısını, maddeler arasındaki etkileşimi inceleyen ve yeni maddelere ulaşılarak günlük yaşantımızı kolaylaştıran bilim dalıdır.

Bilim ve teknoloji hem bireyleri hem de tüm toplumları ilgilendiren bir olaydır. Bu alanda yapılan veya yapılacak çalışmalar, elde edilecek yeni buluşlar sadece bilim insanlarını değil tüm dünyayı etkileyecektir. Bu bilinçle kimya dersinin amacı, öğrencilere kimyanın temel öğelerini en iyi şekilde öğretmek, derse etkin katılmalarını, araştırmaya yönelik deneylerle konuya hakim olmalarını ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.

Hedefimiz, yapılan bilimsel çalışmaları takip ederek ilgi duyan, yaptığı her çalışmayı ciddiye alan, sorumluluk alarak proje üreten, zamanını en etkili şekilde kullanan, canlı, dinamik, yapacağı çalışmalarla topluma ve kendisine değer katacak öğrenciler yetiştirmektir.

 

AKTİVİTELER: 

İlaç fabrikasına ve üniversite kimya laboratuarlarına gezi yapıyor, lise deney günü şenliği düzenliyoruz.

 

PROJELER: 

Mayıs ayında okulumuzda yapılan Bilim Şenliği’ne projeler hazırlıyoruz.

 

DERSİN İŞLENİŞİ:


Günlük hayatta kullandığımız veya karşılaştığımız pek çok şey kimya dersi ile ilgilidir. Dersimizi işlerken konunun tarihsel gelişimi içerisindeki sürecini ve günlük yaşamdaki pratik uygulamalarını anlatarak öğrencilerde merak duygusunu ön plana çıkararak soru sormalarını sağlıyoruz. Bu sorular ışığında kaynak kitaplardaki teorik bilgileri işleyip konunun pekişmesi için örnek sorular çözüyoruz. Dersin daha iyi anlaşılması ve ilgi çekici hale gelmesi için anlatılan konulara paralel olarak laboratuarda deneyler yapıyoruz. Böylece kimyanın hayatımızdaki önemini ve pratik uygulamalarını öğretmiş oluyoruz. Ünite sonlarında sınavlardaki başarılarını artırmak amacıyla kaynak kitaplardaki testleri ödev olarak veriyoruz. Daha sonra ödevlerini kontrol edip çözülemeyen soruları sınıfta çözüyoruz.

Fizik

FİZİK  EĞİTİMİNİN  AMACI ve HEDEFİ:

Fizik eğitimi evrendeki olayları gözlemlemeyi ve bu gözlemleri açıklamayı amaçlayan bir eğitimdir. Fizik genellikle cansız varlıklarla uğraşan, fakat çoğu zaman canlılarla ilgilenen bilimlere de yardımcı olan bir bilim kolu olarak da bilinir. Fizik dalında öğrencilerin temel kavram ve ilkelerle düşünme gücünü artırmak, bilimselliğin, akılcılığın akademik yapının çocuklarda yerleştirilmesinin esas alındığı bir yapılanma mevcuttur.

Fizik dersinde anlamlı bir öğrenme; öğrencilerin ön bilgilerinin geçerliğini kontrol edildiği, gerçek yaşamda karşılaştıkları bağlamların temel alındığı, öğrencinin her zaman zihinsel ve çoğunlukla da fiziksel olarak etkin olduğu ve kavramsal değişmenin sağlandığı öğrenme ortamlarında  gerçekleşmelidir. Ayrıca bu öğrenme ortamlarının öğrenciye yeni öğrenilen kavramın pekiştirebilmesi için fırsatlar sunması gerekmektedir. Bu sebeple lisede 9.sınıftan başlayarak test, deneme vb. dokümanlarımızla yoğun bir çalışma programı uyguluyor, zengin laboratuar olanakları ile öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor, laboratuar malzemelerini kullandırarak  el becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyoruz.

AKTİVİTELER: 

Ü Rasathanesi’ne ve müzelere gezi yapıyor, lise deney günü şenliği düzenliyoruz.

PROJELER: 

Mayıs ayında okulumuzda yapılan Bilim Şenliği’ne projeler hazırlıyoruz. 

Biyoloji

BİYOLOJİ  EĞİTİMİNİN  AMACI ve HEDEFİ:

Biyoloji dersi öğrencilerin fen bilimlerindeki mevcut bilgileri yorumlayıp, sorgulayabilme yeteneklerini geliştiren, laboratuar araç ve gereçlerini tanıyıp, doğru kullanmayı bilen, bilimsel etiğe saygı duyan, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci kazanmış, bilimsel metodu hayatın içinde uygulayabilen, edindiği bilgileri raporlayabilen, kendine güveni tam bireyler yetiştirmek amacındadır. 
Tüm bunlarla birlikte Biyoloji dersinin esas amacı, belki de beraberinde karşılaştığı en büyük zorluk, detaylı bilgilerle günlük yaşamda ihtiyacımız olan genel bilgiler arasındaki dengeyi öğrencinin yakalamasını sağlamaktır. Bir yandan fizyolojik süreçlerin moleküler düzeyde açıklanması ile diğer yandan belli başlı sistemleri ve onları düzenleyici mekanizmaları inceleyerek organizmaların işleyişi hakkında genel bilgilere sahip olunması ve bu sayede öğrencinin öğrendiklerini sorgulaması ve bu öğrendiklerini akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi Biyoloji dersinin en önemli hedefidir.

AKTİVİTELER: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genetik ve Onkoloji Laboratuarına, müzelere ve sergilere gezi yapıyor, lise deney günü şenliği düzenliyoruz.

PROJELER: Mayıs ayında okulumuzda yapılan Bilim Şenliği’ne projeler hazırlıyoruz.

DERSİN İŞLENİŞİ:
Biyoloji dersinin bilgi ağırlıklı bir ders olması sebebiyle, detaylı anlatımın yanı sıra,dersimizi kolay anlaşılır ve hatırda kalır kılmak için sıkça baş vurduğumuz bir yol maket ve posterler üzerinden ders anlatmak oluyor.Derslerimizde yorum ve muhakeme yaptırarak karşılaştırma ve kıyaslama becerilerinin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ezberden ziyade bizzat laboratuarda yaparak ve deneyerek , kalıcı bir öğrenme sağlamaya çalışıyoruz.Bütün bunları yaparken de seçmiş olduğumuz çok farklı kaynak kitaplarla ve testlerle öğrencilerimizi girmek zorunda oldukları ulusal sınavlara da hazırlamayı ihmal etmiyoruz.